>  Privacy policy
Privatlivspolitik

CATENA ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE OG COOKIES

Hos Catena Media (“Catena Media", "vi", "os")behandler vi personoplysninger om vores kunder og besøgende på vores websteder ("du","dig").Vi gør os umage med at behandle dine personoplysninger med omhu, sørge for, at de er sikre og overholde databeskyttelseslovene.
Catena Medier beskæftiger sig med performance marketing og lead generering online og har hovedkvarter på Malta og datterselskaber i en række andre lande.

Formålet med denne erklæring

Formålet med erklæringen er at forklare hvornår, hvorfor og hvordan vi behandler oplysninger, som kan dreje sig om dig ("personoplysninger"). Den giver også vigtige oplysninger om dine rettigheder ifølge loven. Erklæringen har ikke til formål at tilsidesætte vilkårene i en eventuel aftale, du har med os, eller rettigheder, du måtte have i henhold til lovgivningen om databeskyttelse.
Klik på et emne i listen nedenfor for at læse mere om de enkelte emner i flere detaljer ved at følge de forskellige links. Vi har sat overskrifter på afsnittene i erklæringen for at gøre det let for dig at finde den information, der er mest relevant for dig.

Indhold

 • Hvem har ansvaret for at passe på dine personoplysninger?
 • Hvilke personoplysninger behandler vi?
 • Hvad bruge vi dine personoplysninger til, og hvornår behandler vi dine personoplysninger?
 • Hvem videregiver vi dine personoplysninger med?
 • Internationale overførsler
 • Direkte marketing
 • Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 • Hvilke rettigheder har du?
 • Erklæring om cookies – Tillæg

1. Hvem har ansvaret for at passe på dine personoplysninger?

ASAP Italia Srl, Piazza di Villa Carpegna 58, 00165 Roma, Italia, er hovedansvarlig for at passe på dine personoplysninger (din dataansvarlige). Dataansvarlig betyder den virksomhed, der fastlægger midlerne til og formålet med behandling af personoplysninger.
Du skal være opmærksom på, at selvom vi er hovedansvarlige for at passe på dine personoplysninger, kan det være, at der er oplysninger i databaser, der kan tilgås af andre virksomheder. Når de får adgang til dine personoplysninger, vil alle virksomheder overholde de standarder, der er fastsat i denne erklæring.
Catena Media er en koncern med datterselskaber i flere lande, f.eks. i Den Europæiske Union, Australien, Japan og USA.

2. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi vil kunne behandle følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse
 • Password
 • IP-adresse
 • Lokaliseringsdata
 • Brug af websteder
 • Køn
 • Alder
 • Beskæftigelse
 • Personlige præferencer og meninger

3. Hvad bruge vi dine personoplysninger til, og hvornår behandler vi dine personoplysninger?

Catena Medier indhenter oplysninger direkte fra dig, når du bruger vores tjenester eller besøger vores websteder.
Vi bruger dine personlige oplysninger til:

 • at udsende salgsfremmende e-mails vedrørende produkter og tjenester. Se også afsnit 6 nedenfor om direkte marketing.
 • analyse af data i vores systemer og databaser til at forbedre den måde, hvorpå vi driver vores virksomhed og websteder i forhold til brugerpræferencer, give en bedre service og brugeroplevelse.
 • Forbedre og målrette annoncer, du modtager fra os.
 • registrere dig til et chat-forum eller fællesskab, hvis vi stiller det til rådighed, hvor du kan fremkomme med kommentarer.
 • opfylde eller udøve vores juridiske forpligtelser eller rettigheder.

Vi anvender kun dine personoplysninger til de formål, der er anført i nærværende afsnit 3, samt hvor vi anser det for godtgjort, at:

 • Du har givet dit samtykke til, at vi kan bruger oplysningerne på den pågældende måde, eller
 • vores brug af dine personoplysninger er nødvendig for at understøtte "legitime interesser", som vi har som virksomhed (f.eks. at forbedre vores produkter eller at udføre analyser på tværs af vores datasæt), på en måde, der står i et rimeligt forhold til og respekterer din ret til databeskyttelse.

4. Hvem videregiver vi dine personoplysninger med?

Vi arbejder sammen med mange tredjeparter, der hjælper os med at drive forretningen og levere tjenester. Disse tredjeparter har undertiden behov for adgang til dine personoplysninger:

 • Vores mailing-applikationsudbyder Aweber Systems, Inc., der har hjemsted i USA, som er Privacy Shield-certificeret som du kan se her og som behandler personoplysninger på vores vegne.
 • Vores plugin udbyder og host af Wordpress.com Woothemes, Inc., der har hjemsted i USA, som er Privacy Shield certificeret som du kan se her og som behandler personoplysninger på vores vegne.
 • Vores analytics tjenesteudbydere (som Google, Hotjar og VWO), der behandler personoplysninger til egne formål som dataansvarlige. Se venligst vores regler om cookies i tillægget nedenfor for at finde ud af, hvordan du kan forhindre, at analytics udbydere får adgang til dine personoplysninger.
 • Tjenesteudbydere eller databehandlere, der behandler dine personoplysninger efter vores instrukser, f.eks. cloud services.
 • Vores datterselskaber i Catena Media-koncernen, ligger befinder sig i eller uden for EU/EØS. Videregivelse af personoplysninger er omfattet af Catena Medias koncerninterne aftaler om dataoverførsel.
 • Hvis vi er forpligtet til at videregive oplysninger for at overholde en retlig forpligtelse eller beskytte vores interesser eller sikkerhed.
 • I tilfælde af, at vi sælger, køber eller omorganisere forretninger eller aktiver, eller hvis vores aktiver erhverves af en tredjepart, herunder fremtidige sælgere eller købere.

5. Internationale overførsler

Internationale overførsler betyder, at personoplysninger overføres til et land uden for den Europæiske Union.
Som anført i afsnit 4 ovenfor vil vi kunne give adgang til dine personoplysninger til tredjepart, som kan være placeret uden for Den Europæiske Union.
Vi kan også videregive dine personoplysninger, hvis vi modtager en retslig eller administrativ anmodning fra en udenlandsk retshåndhævende instans uden for Den Europæiske Union.
Vi vil altid sørge for, at enhver international overførsel af oplysninger sker på en måde, der beskytter dine rettigheder og interesser. Alle anmodninger om oplysninger, som vi modtager fra retshåndhævende myndigheder eller kontrolmyndigheder, bliver nøje kontrolleret, inden personoplysningerne videregives.
Du har ret til at bede om flere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har truffet, og som er nævnt ovenfor. Kontakt os (se afsnit 8), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

6. Direkte marketing

Vi bruger dine personlige data til at sende dig direkte markedsføringsmateriale om produkter og tjenester, som vi og vores partnere tilbyder om f.eks. online casino, sports-betting og finansielle tjenesteydelser. Dette kan være i form af e-mail eller målrettede online-annoncer.

I nogle tilfælde vil vores behandling af dine personoplysninger til markedsføringsformål blive baseret på vores legitime interesser (jf. afsnit 3 ovenfor). Når loven kræver det, vil det blive baseret på dit samtykke.

Du har altid ret til at sige nej til yderligere direkte markedsføring, til enhver tid. Du kan bruge "opt-out"-link, som du finder i alle meddelelser med direkte marketing, eller ved at kontakte os (se afsnit 8).

Vi tager skridt til at begrænse den direkte markedsføring til et rimeligt og passende niveau og til at sende dig meddelelser, som vi mener kan være af interesse eller relevans for dig, baseret på de oplysninger vi har om dig.

7. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt for de formål, der er angivet i afsnit 3 i denne erklæring.
I nogle tilfælde opbevarer vi dine personoplysninger i en bestemt periode for for eksempel at efterkomme retlige, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav.
Vi har regler for lagring af personoplysninger i vores varetægt. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de bliver slettet på sikker måde eller bliver anonymiseret.

8. Hvilke rettigheder har du?

Du har et antal rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Flere oplysninger om hver af disse rettigheder kan du finde ved at kigge i skemaet nedenfor.
For at bruge dine rettigheder kan du kontakte os ved at sende en mail til [email protected] eller skriftligt til på adressen anført i afsnit 1 ovenfor.
Vær opmærksom på følgende, hvis du vil udøve dine rettigheder:

Adgang til/indsigt i Det betyder det:
Adgang til/indsigt i Du kan bede os om at:
 • bekræfte, at vi behandler dine personoplysninger,
 • give dig en kopi af disse oplysninger,
 • give dig anden information om dine personoplysninger, for eksempel hvilke oplysninger vi har, hvad vi bruger dem til, hvem vi videregiver dem til, om vi overfører dem til et land uden for EU, samt om hvordan vi beskytter dem, og hvor længe vi opbevarer dem, hvilke rettigheder du har, hvordan du kan klage, hvor vi har fået dine oplysninger fra, og om vi har truffet automatiske afgørelser eller foretaget profilering, i det omfang du ikke allerede har fået denne information i denne erklæring.
Berigtigelse Du kan bede os om at berigtige urigtige personoplysninger.

Vi vil muligvis søge at kontrollere rigtigheden af oplysningerne før vi berigtiger dem.
Sletning Du kan bede os om at slette dine personoplysninger, men kun hvis:
 • de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet til, eller
 • du har trukket dit samtykke tilbage (når behandlingen er baseret på samtykke), eller
 • efter at du har fået medhold i en indsigelse (se "indsigelse" nedenfor).
 • de er blevet behandlet ulovligt, eller
 • det sker for at overholde en retlig forpligtelse.
Vi er ikke forpligtet til at efterkomme din anmodning om at slette dine personoplysninger, hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig:
 • for at overholde en retlig forpligtelse, eller
 • for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Der er visse andre omstændigheder, hvorunder vi ikke er forpligtet til at efterkomme din anmodning om sletning, men disse to er de omstændigheder, hvorunder vi med størst sandsynlighed må antages at ville afvise en sådan anmodning.
Begrænsning Du kan bede os om at begrænse behandlingen (dvs. beholde men ikke bruge) dine personoplysninger, men kun hvis:
 • deres rigtighed er bestridt (se berigtigelse), så vi får mulighed for at undersøge deres rigtighed, eller
 • behandlingen af dem er ulovlig, men du ikke vil have dem slettet, eller
 • de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet til, men vi stadig har brug for dem for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, eller
 • du har udøvet retten til at gøre indsigelse, og undersøgelsen af, om der foreligger legitime til behandlingen, der går forud for indsigelsen, verserer.
Vi kan fortsætte med at bruge dine personoplysninger efter anmodningen om begrænsning i tilfælde, hvor:
 • vi har dit samtykke, eller
 • for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, eller
 • for at beskytte rettighederne for en anden fysisk eller juridisk person.
Portabilitet Du kan bede os om at give dig dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt brugt maskinelt læsbart format, eller du kan bede om at få det "porteret" direkte til en anden dataansvarlig, men i hvert tilfælde kun når:
 • behandlingen er baseret på dit samtykke eller på opfyldelsen af en kontrakt med dig, og
 • behandlingen foretages elektronisk.
Indsigelse Du kan gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger, som har vores "legitime interesser" anvendt som retsgrundlag, hvis du mener, at dine grundlæggende rettigheder og friheder opvejer vores legitime interesser.

Vi har en mulighed for at dokumentere, at vi har vægtige legitime interesser, som går forud for dine rettigheder og friheder.
Internationale overførsler Du kan bede om at få udleveret en kopi af eller en henvisning til de sikkerhedsforanstaltninger, på grundlag af hvilke dine personoplysninger overføres til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Vi kan redigere dataoverførselsaftaler eller relaterede dokumenter (dvs. skjule visse oplysninger indeholdt i disse dokumenter) på grund af forretningsmæssig følsomhed.
Tilsynsmyndighed Du har ret til at indgive en klage til den ansvarlige lokale tilsynsmyndighed om vores behandling af dine personoplysninger.

Vi beder dig om at forsøge at løse eventuelle problemer med os først, selv om du har ret til at kontakte den tilsynsførende myndighed på et hvilket som helst tidspunkt.

9. Erklæring om cookies – Tillæg A

Vi bruger cookies

For at kunne tilbyde dig en hel række funktioner, når du besøger vores websted, genkende dine præferencer og gøre brugen af vores websted mere komfortabel og bekvem, bruger vi "cookies".

Hvad er cookies?

En cookie, pixel eller lignende teknologi er en lille fil, eller oplysninger, der bliver gemt på din computer, når du besøger webstedet. Den gør det muligt for webstedet at huske dine handlinger og præferencer (f.eks. login, sprog, skriftstørrelse og andre display-præferencer) i en periode, så du ikke behøver at indtaste dem igen, hver gang du kommer tilbage til webstedet eller går fra en side til en anden.

Dine valgmuligheder

Ved at benytte vores websted accepterer du brugen og lagringen af cookies på din computer eller enhed.

Du kan normalt se vores websted uden cookies, men visse dele af webstedet fungerer muligvis ikke korrekt, eller navigering vil være langsommere.

Hvis du ikke ønsker, at der gemmes cookies på din computer eller enhed, kan du deaktivere de relevante indstillinger i din browser. Du kan også til enhver tid slette gemte cookies i systemindstillingerne i din browser.

Mere information om, hvordan du deaktiverer eller sletter cookies, kan findes her: https://www.aboutcookies.org/cookie-faq/. Vær dog opmærksom på, at hvis du ikke accepterer cookies, kan dette begrænse funktionaliteten af vores tilbud.

Kategorier af cookies

Vi bruger cookies til forskellige formål og med forskellige funktioner.

Nogle cookies er:

 • nødvendige i teknisk forstand (teknisk nødvendighed)
 • opbevares og bruges i et bestemt tidsrum (lagringsvarighed)
 • anbringes og opbevares af os eller en tredjeparts (cookie-udbyder).

Teknisk nødvendighed

Cookies, der er teknisk:

 • Nødvendige: Vi bruger nogle cookies, fordi de er strengt nødvendige for, at websted og dets funktioner skal fungere korrekt. Disse cookies bliver automatisk placeret på din computer eller enhed, når du bruger webstedet eller en bestemt funktion, medmindre du har indstillet din browser til at afvise cookies.
 • kke nødvendige: Cookies, som ikke er strengt nødvendige, bliver anbragt på din computer eller enhed med henblik på at forbedre vores websteds komfort og ydelse eller gemme bestemte indstillinger, du har foretaget. Vi bruger også cookies, der ikke er strengt nødvendige i teknisk forstand, til at få information om hyppigheden af brugen af visse områder af vores websted, så vi kan tilpasse det til dine behov og krav på et mere målrettet grundlag.

Varigheden af anbringelsen

Sessionscookies: Nogle cookies er der kun behov for, så længe du opholder dig på webstedet, de såkaldte "session cookies". De bliver slettet eller bliver ugyldige, så snart du forlader vores websted, eller din session er udløbet. Sessionscookies bruges f.eks. til at fasthold visse oplysninger under sessionen.

Permanente cookies: Nogle cookies gemmes i en længere periode. For eksempel giver den mulighed for at genkende dig, når du går ind på vores websted igen på et senere tidspunkt og får adgang til gemte indstillinger. Det betyder, at du kan få adgang til websider hurtigere og med større komfort, for eksempel derved, at du ikke behøver at ændre visse indstillinger, f.eks. dit valgte sprog. Permanente cookies slettes automatisk efter et forudindstillet tidsrum.

Flow-cookies: Disse cookies bruges til kommunikation mellem vores interne servere i vores koncern. De bliver placeret på din computer eller enhed, når du starter navigationen på webstedet og slettes efter afslutningen af din navigation på webstedet. Flow-cookies får tildelt et entydigt identifikationsnummer, men det tillader os ikke at drage nogen konklusioner angående den aktuelle kunde eller bruger.

Cookie-udbydere

Provider-cookies: Disse cookies er placeret hos os eller operatøren af webstedet, der er antaget af os.

Tredjeparts-cookies: ”Tredjepartscookies" gemmes og anvendes af andre organisationer eller websteder, f.eks. webanalyse-værktøjer. Eksterne udbydere kan også bruge cookies til at vise annoncer eller at integrere indhold fra sociale netværk, f.eks. sociale plugins. Yderligere oplysninger om webanalyseværktøjer og måling af rækkevidde kan ses nedenfor i denne erklæring om cookies.

Brug af cookies til webanalyse og måling af rækkevidde

Vi anvender Google Analytics, en web-analysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger cookies til at identificere hyppigheden af brug af visse områder af vores websted og til at identificere præferencer. Oplysningerne om din brug af dette websted, der genereres af cookies (herunder din forkortede IP adresse) overføres til en Google-server i USA og gemmes dér. Google bruger disse informationer til at analysere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteten på webstedet til os og at levere yderligere serviceydelser, der er knyttet til webstedet og brugen af internettet. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjepart, hvis loven kræver det, eller i det omfang tredjeparter behandler disse data på vegne af Google.

Du kan deaktivere Google Analytics en ved at anvende en add-on, hvis du ikke ønsker, at webstedsanalysen finder sted. Du kan downloade app-onen hér: Https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

Dette tilføjelsesprogram lagrer "opt-out"-oplysninger på din anordning, der tjener til at matche din deaktivering af Google Analytics. Bemærk venligst at denne slags "fravalg” kun fører til deaktivering af Google Analytics på den enhed og den browser, hvorfra fravalget blev aktiveret. Derudover kan det være nødvendigt at aktivere den igen, hvis du sletter dine cookies på din enhed.

Vores mest almindelige cookies er:

Navnet på cookien Cookie-udbyder Formål
Google Analytics Google Denne Cookie placeres af Google. Den gør det muligt for vores websted for at få oplysninger om vore brugeres brug af vores websted, f.eks. tidspunktet for besøg, de viste sider, om brugeren har besøgt før, og om websteder, der er besøgt før besøget hos os.
Facebook Pixel Facebook Denne Cookie placeres af Facebook. Den gør det muligt for vores websted at måle, optimere og skabe publikum for reklamekampagner, der foregår på Facebook.
One Signal One Signal Denne Cookie blev placeret af One Signal. Den gør det muligt for vores websted at huske, at du er tilmeldt til at modtage push-meddelelser. Den hjælper os også med at aflevere personlige meddelelser.
VWO VWO Denne Cookie blev placeret af VWO. VWO placerer cookies på slutbrugerens og kundens browser med henblik på at identificere brugeren. Cookies indeholder ikke nogen af dine personoplysninger. De kan også indsamle og lagre oplysninger lokalt på din enhed ved hjælp af f.eks. weblagring i browseren.
Hotjar Hotjar Denne Cookie blev placeret af Hotjar. Den indsamler ikke-personlige oplysninger med det overordnede mål at give dig en bedre oplevelse af webstedet, diagnosticere tekniske problemer og analysere tendenser.
Unbounce Catena Media Unbounce er et værktøj, der hjælper os med at opbygge bedre destinationssider. Unbounce cookies bliver brugt til at indsamle ikke-personlige data, der skal bruges til at forbedre destinationssider og give en bedre oplevelse.
AdWords AdWords AdWords bruges til at aktivere Google PPC (pay per click) kampagner.
Double Click Double Click Double Click bruges til annoncører og for at annoncere på flere servere.

Få GRATIS rådgivning om væddemål fra eksperter!

Ved at tilmelde mig erklærer jeg mig enig med Bettingrunners servicevilkår
Vilkår og betingelser - Privatliv og privatlivspolitik
54% TRÆFFERPROCENT
21% AFKAST
3298259€ FORTJENESTE
TRÆFFERPROCENT: 54%
AFKAST: 21%
FORTJENESTE: 3298259€
TRÆFFERPROCENT: 54%
AFKAST: 21%
FORTJENESTE: 3298259€
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik.